Uchwała nr XXIV/173/05Rady Miejskiej w Pakościz dnia 1 września 2005w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Pakość na nowe inwestycjeNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087)

Uchwała nr XXIV/173/05
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 1 września 2005


w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Pakość na nowe inwestycje

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

a) nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystania ich do tej działalności,

b) nowo nabyte grunty, budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystania ich do tej działalności,

c) grunty, budynki i budowle, w przypadku rozpoczęcia wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika, będące w jego posiadaniu, lecz wcześniej niewykorzystywane do prowadzenia działalności, pod warunkiem poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem bądź rozbudową przedsiębiorstwa.

2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle, których budowa została rozpoczęta po wejściu w życie uchwały.

3. Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle uważa się grunty, budynki i budowle nabyte po wejściu w życie uchwały.

4. Uchwała nie przewiduje pomocy na:

a) inwestycje odtworzeniowe,

b) kupno środka transportowego.

5. Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony przed rozpoczęciem prac nad danym projektem inwestycyjnym.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 jest pomocą regionalną w związku z dokonaniem na terenie gminy Pakość nowej inwestycji.

§ 3. Zwolnienie przysługuje nie dłużej niż przez 2 lata, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniało zdarzenie wymienione w § 1.

§ 4. Ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 - § 3 może również skorzystać przedsiębiorca, który poszerza swoją działalność. Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko nową inwestycję, tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 5. 1. Warunki uzyskania zwolnień , o których mowa w § 1 - § 4 uchwały:

a) dokonanie nowej inwestycji polegającej na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej bądź rozszerzenie prowadzonej działalności,

b) przedłożenie na początku każdego roku podatkowego informacje dotyczące:
- nieruchomości, na której uruchomiono lub poszerzono działalność gospodarczą,
- wielkości poniesionych i planowanych nakładów inwestycyjnych,
- wielkości pomocy na tą inwestycję oraz przeznaczenia pomocy publicznej uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł, przeznaczonej na realizację nowej inwestycji objętej pomocą na podstawie niniejszego programu pomocowego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć na początku każdego roku podatkowego do dnia 15 stycznia.

3. Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 25%.

4. W przypadku pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji, przy obliczaniu intensywności pomocy uwzględnia się następujące koszty inwestycji:

a) koszty inwestycji w środki trwałe, takie jak:
- cena nabycia gruntów,
- nakłady na budowle i budynki,
- nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności w maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparaturę, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, infrastrukturę techniczną,

b) koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne, takie jak uzyskanie patentów, zakup licencji oraz nieopatentowanego know-how - w wysokości nie większej niż 25% kosztów inwestycji w środki trwałe kwalifikujących się do objęcia pomocą (ograniczenie to nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorców). W przypadku inwestycji w wartości niematerialne i prawne, wartości te powinny być:
- wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorstwo otrzymujące pomoc regionalną,
- nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych,
- ujęte w aktywach przedsiębiorstwa oraz własnością przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 5 lat,
- podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

c) maksymalna intensywność pomocy wynosi:
- 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
- w przypadku małych lub średnich przedsiębiorców, z wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto,

d) działalność gospodarcza związana z daną inwestycją będzie prowadzona co najmniej przez 5 lat od dnia zakończenia inwestycji.

2. Program nie ma zastosowania do przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z Wytycznymi Wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).

§ 6. Warunkiem skorzystania ze zwolnień, o których mowa w § 1 i § 4 jest przedłożenie przez przedsiębiorcę, w terminie do 2 miesięcy od dnia oddania nowej inwestycji do użytku, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uprawniających do objęcia zwolnieniem.

§ 7. 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd Miejski w Pakości w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

3. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w § 5 ust. 2 traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

4. Podatnik, który wprowadził w błąd Urząd Miejski w Pakości, co do spełnienia warunków, uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 są zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami.

§ 8. 1. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy operacyjnej ani eksportowej.

2. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy w sektorach: motoryzacyjnym, budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych oraz żeglugi morskiej, jak również w zakresie produkcji, przetwórstwa oraz obrotem w działalności rolniczej obejmującej produkty, o których mowa w załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 325, z 24.12.2002, str. 0033-0184, tekst jednolity) oraz rybołówstwie.

§ 9. 1. Na podstawie niniejszej uchwały nie będzie udzielana pomoc na duże projekty inwestycyjne tj. nową inwestycję, w której koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem przekraczają równowartość 50 mln euro, przy czym:

a) koszty nowej inwestycji są wydatkami na środki trwałe, dokonanymi w okresie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących tę inwestycję oraz

b) środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służą do realizacji ściśle określonego celu, w szczególności produkcji konkretnego produktu lub różnych produktów, jeżeli są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.

§ 10. 1. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały podlega sumowaniu z inną pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę na realizację tego samego projektu inwestycyjnego lub tworzenie tych samych nowych miejsc pracy i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.

2. W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie jednocześnie korzystał z pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji na podstawie niniejszego programu i pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w takiej sytuacji, pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji będzie udzielana wraz z pomocą regionalną na utworzenie nowych miejsc pracy. Łącznie intensywność tych pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy na obszarze Gminy Pakość. Dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy na obszarze Gminy Pakość oraz wyższej kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą tj. kosztów inwestycji albo dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

§ 11. Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Ryszard Kuflewicz

 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2)Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów  prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie  - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa  w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia  tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne . Zmiana dotyczy od 1 maja 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz. 959)
UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIV/173/05 Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 1 września 2005 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Pakość realizujących nowe inwestycje.

Podjęcie uchwały spowodowane jest potrzebą rozwoju gospodarczego Gminy Pakość, w szczególności przez przyciągniecie inwestorów i pobudzanie rynku pracy. Ożywienie gospodarki może nastąpić m.in. poprzez zaproponowanie przedsiębiorcom zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską – pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 lipca br. Komisja uznała, że zgłoszony program pomocowy jest zgodny z zasadami wspólnego rynku w myśl postanowień art. 87 ust.3 lit. a Traktatu WE.

Pomoc w postaci takiej ulgi wiąże się z udzieleniem pomocy w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowią w szczególności przepisy art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), który stanowi, iż do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. W myśl art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 z późn. zm.)

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 października 2005, 09:11:13)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (14 października 2005, 09:36:12)
Zmieniono: dodanie przypisku dot. podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4626