Zarządzenie nr 148/05BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 2 sierpnia 2005w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Zarządzenie nr 148/05
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 2 sierpnia 2005


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:

§ 1. I. W uchwale Nr XIX/145/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok z późn. zm., wprowadzić następujące zmiany:

  • zmniejszyć dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 7 195 zł
  • dokonać przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 53 981 zł

II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

po stronie dochodów 14 444 808 zł
po stronie wydatków 18 501 932 zł
deficyt 4 057 124 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1,2 (64kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Burmistrza Pakości Nr 148/05
z dnia 2 sierpnia 2005r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2005r. wynika z konieczności:

  • zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 7 195 zł, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2005 r. Nr WFB.I.3011-32/05,
  • zwiększenia kosztów obsługi realizacji zadania w zakresie świadczeń rodzinnych do 3% otrzymanej dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 poz. 732),
  • wykonania kasowego budżetu.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 12:48:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2560