Uchwała nr II/11/2002Rady Miejskiej w Pakościz dnia 10 grudnia 2002w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art.5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002, Nr 9, poz. 84 ze zmianą Dz. U. Nr 200 poz. 1683/

Uchwała nr II/11/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 10 grudnia 2002


w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art.5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002, Nr 9, poz. 84 ze zmianą Dz. U. Nr 200 poz. 1683/


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustalić stawki podatku od nieruchomości od m kw. powierzchni użytkowej

1/ Od budynków lub ich części:

a/ mieszkalnych 0,45

b/ związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,00

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,46

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,06

e/ pozostałe gospodarcze 3,20

f/ garaże 5,50
/ z wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą /

2/ Od budowli 2%
/wartość określona na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych/


3/ Od gruntów:

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,60

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 3,38

c/ pozostałych 0,12


§ 2

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części:

1/ grunty i budynki przeznaczone na cele kulturalne i sportowe stanowiące własność gminy,
2/ grunty i budynki przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego,
3/ piwnice znajdujące się we wszystkich budynkach z wyjątkiem zajmowanych na wykonywanie działalności gospodarczej oraz przeznaczone i wykorzystane na garaże,
4/ grunty i budowle przeznaczone na cele komunalne - składowanie śmieci i oczyszczalnie ścieków.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego.
Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Ryszard Kuflewicz

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr II/11/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości


              W/w uchwałę podejmuje się w celu nalieczenioa podatku od nieruchomości na rok 2003 od osób fizycznych i prawnych.
           Górne stawki podatku od nieruchomości zapisane zostały w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw   /Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1683/. Były one podstawą do ustalenia wysokości stawek podatkowych na przyszły rok.
           W uchwale zostały zawarte zwolnienia z podatku, które dotyczą przede wszystkim nieruchomości będących własnością gminy.

 

                                                                                Burmistrz
                                                                                                   Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (18 czerwca 2003, 08:44:12)

Ostatnia zmiana: Marcin Wierzchowski (18 czerwca 2003, 09:00:41)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3951