Uchwała nr II/14/2002Rady Miejskiej w Pakościz dnia 10 grudnia 2002w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art.15 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zmianą Dz. U. Nr 200 poz. 1683/

Uchwała nr II/14/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 10 grudnia 2002


w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art.15 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zmianą Dz. U. Nr 200 poz. 1683/


Rada Miejska
uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej:

1. Przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki /od każdej osoby/ małych ilości warzyw, kwiatów, płodów rolnych 4.00


2. Przy sprzedaży z zajmowanego jednego stanowiska handlowego 12.00


§ 2

1. Zarządza się pobór opłaty w trybie inkasa.
2. Na inkasenta wyznacza się PANA DAMIANA KUZERĘ ZAM. JANKOWO 29.
3. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanej opłaty.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Ryszard Kuflewicz

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr II/14/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 10 grudnia 2002 r.


w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru


            Wymienioną uchwałę podejmuje się w celu pobierania opłaty targowej dziennie od osób fizycznych i prawnych.
             Górna stawka opłaty na rok 2003 została określona w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. nr 200 poz. 1683 z roku 2002/.
            Wysokość stawki na rok 2003 pozostawiono bez zmian i przyjęto w takiej samej wysokości jaka obowiązwywała w roku 2002, czyli 4 zł i 12 zł.

 

                                                                                                         Burmistrz
                                                                                                  Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (18 czerwca 2003, 09:59:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4778