Uchwała nr XVIII/203/2016Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 grudnia 2016w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usługNa podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.[1])

Uchwała nr XVIII/203/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, określonej przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości w „Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pakość”, na okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., w wysokości:
a) 1,16 zł/m3 brutto dla grupy odbiorców C.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016r. poz. 1250.


UZASADNIENIE
do uchwały nr XVIII/203/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług.   

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.) Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. W celu ujednolicenia cen za dostawę wody dla odbiorców z terenu Gminy Pakość wskazane jest ustalenie dopłaty do grupy odbiorców C, którzy są odbiorcami wody zakupionej od PGKiM Sp. z o.o. w Janikowie. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2017, 11:40:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 394