Uchwała nr XIX/162/08RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 listopada 2008zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)

Uchwała nr XIX/162/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 listopada 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r. z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 8 000 zł
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 1 079 zł
 • dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:
  • zwiększeń na kwotę 7 630 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały,
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
  • zwiększeń na kwotę 16 709 zł
  • zmniejszeń na kwotę 899 155 zł
  • przeniesień na kwotę 25 104 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 21 920 301,62 zł, w tym:

 • dochody bieżące w kwocie, w tym: 20 621 211,62 zł
  dochody własne 11 434 616,00 zł
  subwencje 4 882 210,00 zł
  dotacje 4 304 385,62 zł
 • dochody majątkowe w kwocie 1 299 090,00 zł

b) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 920 301,62 zł

 • wydatki bieżące w kwocie 19 768 391,62 zł, w tym na:
  wynagrodzenia i pochodne 9 072 911,42 zł
  dotacje 748 308,00 zł
  obsługa długu 176 709,00 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie 2 151 910,00 zł,

c) § 3 zostaje skreślony,

d) załącznik Nr 3 „Planowane inwestycje na lata 2008-2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

e) załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2008r.” na kwotę 3 047 065 zł otrzymuje brzmienie:
„Zadania inwestycyjne w 2008r.” na kwotę 2 151 910 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

f) załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

g) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

h) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

i) załącznik Nr 8 „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

j) załącznik Nr 14 „Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2008 i lata następne”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,

k) załącznik Nr 9 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Pakość na 2008 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

3. § 10 uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 r. z późn. zmianami „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 899 155 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 64 891 zł otrzymuje nowe brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 64 891 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

Załącznik nr 1 (108kB) pdf
Załącznik nr 1a (58kB) pdf
Załącznik nr 2 (156kB) pdf
Załącznik nr 3,4 (41kB) pdf
Załącznik nr 5 (53kB) pdf
Załącznik nr 6 (41kB) pdf
Załącznik nr 7 (48kB) pdf
Załącznik nr 8 (32kB) pdf
Załącznik nr 9 (41kB) pdf
Załącznik nr 10 (46kB) pdf

_______________________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984.

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIX/162/08
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 listopada 2008r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:

zmiany w planie dochodów budżetowych:

 • w związku z przyjęciem środków dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2008 r. Nr WFB.I.3011-58/08 otrzymane środki dotacji przeznacza się na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych; a także w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planowanych dochodów,

 • zmiany w planie wydatków budżetowych, poprzez:
  • zmniejszenie planu wydatków majątkowych, wykreślono zadania, które nie zostaną zrealizowane w 2008r. m.in.: „Przebudowa drogi Ludwiniec-Wierzejewice”, „Przebudowa drogi Radłowo–Piechcin” oraz „Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych wraz z odwodnieniem na ul.Wyszyńskiego” w związku z powyższym zostaje zlikwidowany deficyt, gdyż finansowanie powyższych zadań, planowane ze środków kredytu, nie będzie konieczne,
  • zwiększeniem planu wydatków majątkowych w związku z kontynuacją docieplenia budynku OSP w Pakości,
  • zwiększeniem planu wydatków jednostek budżetowych celem zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki w związku z pismem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Gimnazjum, Dyrektora ZPO w Kościelcu oraz zwiększenie wydatków na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tyt.opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wprowadzono również plan wydatków na podróże służbowe zagraniczne w związku z planowanym wyjazdem P.Przewodniczącego RM oraz Burmistrza Pakości i 1 pracownika UM do Gminy Bladel w Holandii.

 • w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu gminy wprowadzono zmiany w planowanych przychodach na 2008 rok oraz w prognozie kwoty długu i spłat na rok 2008.
 • w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla dzieci podopiecznych ośrodka, dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków w dochodach własnych OPS.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami dokonywanie zmian w budżecie gminy należy do kompetencji Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2008, 11:15:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2352