Zarządzenie nr 163/05BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 30 września 2005w sprawie zmiany instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy

Zarządzenie nr 163/05
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 września 2005


w sprawie zmiany instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.2) oraz § 3 i § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1752 z póżn.zm.3), postanawia się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 Zakładowy Plan Kont dla Budżetu Gminy i Urzędu Miejskiego do Zarządzenia Nr 42/03 Burmistrza Pakości z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy.

§ 2. Sposób dokonania zmian określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1,2 (95kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 163/05 Burmistrza Pakości
z dnia 30 września 2005r.

w sprawie zmiany instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy

Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 128, poz. 1069), kierownicy jednostek dostosowują zasady rachunkowości do zasad wynikających z niniejszego rozporządzenia.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 13:31:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3228