Zarządzenie nr 388/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 30 września 2022zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Zarządzenie nr 388/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 września 2022


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 15 ust. 2 i 5 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok, z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów zwiększenie środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 56 221,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków: - zwiększenie o kwotę 56 221,00 zł, - przeniesienie na kwotę 98 841,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 54 241 947,75 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 48 097 705,46 zł, w tym:
a) dochody własne 23 941 004,56 zł,
b) subwencje 8 032 666,00 zł,
c) dotacje celowe 16 124 034,90 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 417 696,04 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6 144 242,29 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 75,00 zł,
d) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 5 564 167,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 852 084,59 zł”

4) § 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 63 464 791,02 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 49 299 155,44 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 31 708 777,09 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 050 843,87 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 657 933,22 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 308 252,18 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 146 709,13 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 426 732,20 zł,
e) obsługa długu 708 684,84 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 14 165 635,58 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 078 635,58 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 346 212,78 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 87 000,00 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 9 222 843,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 928 047,07 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 5 747 796,20 zł oraz przychodami z tytuły zaciąganych kredytów w kwocie 547 000,00 zł,

6) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik „Fundusz sołecki”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (1417kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2022 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych, natomiast zgodnie z § 15 ust. 5 ww. uchwały, Burmistrz Pakości może dokonywać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywać przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
- w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 6 525,00 zł, z przeznaczeniem na promocję gminy na łamach Interaktywnego Tygodnika Turystycznego oraz szkolenia pracowników,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie na kwotę 28 160,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.270.2022 z dnia 30 września 2022r. są to środki Funduszu Pomocy na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie za sierpień 2022r., zwiększenie na kwotę 23 780,00,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.161.2022 z dnia 30 września 2022r. są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeniesienie na kwotę 12 670,96 zł, w związku z koniecznością zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do remontu magazynów i garaży,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 4 281,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.8.2022.g z dnia 15 września 2022r., są to środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeniesienie na kwotę 11 817,00 zł, w Zespole Placówek Oświatowych Kościelcu z przeznaczeniem na szkolenia oraz wynagrodzenia – kształcenie specjalne, w Przedszkolu Miejskim w Pakości z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pomocy kuchennej oraz szkolenia SIO, w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości z przeznaczeniem na szkolenia,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 67 800,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dystrybucji energii elektrycznej, wykonanie awaryjnych napraw oświetlenia ulicznego oraz kosztów opłat przyłączeniowych, w planie wydatków funduszu sołectwa Jankowo z przeznaczeniem na wykonanie orynnowania wiaty wolnostojącej, zmiana następuje w ramach tego samego przedsięwzięcia, w planie wydatków funduszu sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdal z przeznaczeniem na zakup kosiarki spalinowej, zmiana powoduje zmianę przedsięwzięcia, została podjęta stosowna uchwała 2/IV/2022 na zebraniu wiejskim,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie na kwotę 29,00 zł, w planie wydatków funduszu sołectwa Rycerzewo z przeznaczeniem na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej, zmiana następuje w ramach tego samego przedsięwzięcia.
5. Ocena skutków regulacji:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 października 2022, 09:22:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56