Zarządzenie nr 295/2021BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 17 listopada 2021zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Zarządzenie nr 295/2021
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 17 listopada 2021


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXII/208/2021 z dnia 28 lutego 2021r., Nr XXIII/219/2021 z dnia 25 marca 2021r., Nr XXIV/227/2021 z dnia 20 maja 2021r., Nr XXV/238/2021 z dnia 29 czerwca 2021r., Nr XXVI/260/2021 z dnia 30 września 2021r. oraz Nr XXVII/268/2021 z dnia 28 października 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:
a) zwiększenie środków dotacji celowej w dziale: 852 Pomoc społęczna o kwotę 4 470,00 zł, 855 Rodzina o kwotę 1 107 558,00 zł,
b) zmniejszenie środków dotacji celowej w dziale: 852 Pomoc społeczna o kwotę 400,00 zł, 855 Rodzina o kwotę 6,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków: zwiększenie o kwotę 1 112 028,00 zł, zmniejszenie o kwotę 406,34 zł, przeniesienie na kwotę 134 976,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 50 162 907,67 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 47 474 208,42 zł, w tym:
a) dochody własne 22 723 525,47 zł,
b) subwencje 8 312 749,00 zł,
c) dotacje celowe 16 437 933,95 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 45 332,15 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 688 699,25 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 525,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 1 488 674,25 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 359 390,54 zł,"

4) § 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 57 716 409,77 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 47 167 474,82 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 29 672 472,96 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 649 329,33 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 023 143,63 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 883 093,60 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 378 683,24 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 65 125,02 zł,
e) obsługa długu 168 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 548 934,95 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 377 532,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 490 741,27 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 171 402,02 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 553 502,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 847 922,88 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 081,62 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 392 616,04 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik "Fundusz sołecki", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3 oraz 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (1750kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2021 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 16 listopada 2021r., zmniejszenie w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 400,00 zł, w związku z rozliczeniem dotacji, na podstawie sprawozdania jednorazowego „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021r. – zadania zlecone (gminy)”, w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 4 470,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz zwiększenie w dziale 855 Rodzina o kwotę 5 373,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021r., dziale 855 Rodzina zwiększenie w na kwotę 790 790,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwiększenie na kwotę 311 395,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zmniejszenie w dziale 855 Rodzina o kwotę 6,34 zł, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji,
przeniesienie w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 11 130,90 zł, z przeznaczeniem na konieczność zlecenia wykonania usług transportowych,
przeniesienie w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 22 866,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi telekomunikacyjne w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość, na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych oraz inkaso sołtysów w Urzędzie Miejskim w Pakości,
przeniesienie w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 17 585,00 zł, z przeznaczeniem na zakup laptopów w sekretariacie i klasach, lodówki do kuchni oraz niezbędnego sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, badania wstępne pracownika w Przedszkolu Miejskim w Pakości, zakup tonerów, papieru, środków chemicznych i przegląd gaśnic i kserokopiarek w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz malowanie szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości,
przeniesienie w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 62 895,00 zł, w związku z realizacją projektu „Twórczość Osób Niepełnosprawnych – TON” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości oraz koniecznością opłacenia pobytu osób w domach pomocy społecznej,
przeniesienie w dziale 855 Rodzina na kwotę 20 000,00 zł, w związku z rozliczeniem zadań zleconych w Ośrodku Pomocy Społecznej,
przeniesienie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w planie funduszu sołectwa Radłowo, zmiana klasyfikacji nie powoduje zmiany przedsięwzięcia.
4. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
5. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
6. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (22 listopada 2021, 09:30:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87