Uchwała nr XXXII/219/06Rady Miejskiej w Pakościz dnia 22 czerwca 2006w sprawie powierzenia Burmistrzowi Pakości uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina PakośćNa podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.¹)

Uchwała nr XXXII/219/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 22 czerwca 2006


w sprawie powierzenia Burmistrzowi Pakości uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość

Na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.¹)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Powierzyć Burmistrzowi Pakości uprawnienia w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Kuflewicz


______________________
¹Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937


UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXII/219/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 22 czerwca 2006 r.

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Pakości uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność uproszczenia i przyspieszenia procedury ustalania stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość.
Regulacja wysokości przedmiotowych opłat w drodze aktów prawnych wydawanych przez organ wykonawczy gminy dokonywana będzie z uwzględnieniem kalkulacji cen przedstawianej przez podmiot zarządzający składowiskiem tj. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), który wskazuje na możliwość powierzenia przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego organom wykonawczym tych jednostek, uprawnień do postanawiania m.in. o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 sierpnia 2006, 10:45:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4040