Zarządzenie nr 98/2015BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 8 grudnia 2015w sprawie ustalenia w grudniu 2015 r. dnia wolnego od pracy

Zarządzenie nr 98/2015
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 8 grudnia 2015


w sprawie ustalenia w grudniu 2015 r. dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.1)zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustala sie dzień 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pakości, za świąteczną sobotę przypadającą w dniu 26 grudnia 2015r. (drugi dzień Bożego Narodzenia).
 
§ 2. Pracownikom zatrudnionym w systemie zmianowym dzień wolny od pracy za świąteczną sobotę zostanie ustalony w harmonogramie pracy na miesiąc grudzień 2015r.
 
§ 3. Zobowiązać Kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego do zapoznania pracowników
Urzędu z treścią niniejszego zarządzenia.
                                              
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066,1220 i 1268.  
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 1519.§ 1 Kodeksu pracy niedziele oraz  święta określone odrębnymi przepisami (Ustawa z 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy, Dz.U. z 2015r. poz. 90) są dniami wolnymi od pracy. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela powoduje zmniejszenie liczby godzin, które pracownik powinien przepracować.
Wystąpienie święta w sobotę 26 grudnia 2015 r. powoduje konieczność ustalenia innego dnia wolnego od pracy.
W związku z powyższym wydanie przedmiotowego zarządzenie jest uzasadnione.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 grudnia 2015, 15:34:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528