Zarządzenie nr 46/07BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 31 lipca 2007w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2007r.

Zarządzenie nr 46/07
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 31 lipca 2007


w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2007r.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2007r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319,  Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 46/07
Burmistrza Pakości
z dnia 31 lipca 2007r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2007r.

Budżet Gminy Pakość na rok 2007 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr II/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

W uchwale budżetowej określono:

prognozowane dochody na kwotę: 17 761 835 zł

w tym:
dochody własne 9 864 001 zł
subwencja 3 951 543 zł
dotacje 3 946 291 zł

planowane wydatki na kwotę: 20 218 585 zł

w tym:
wydatki bieżące 17 411 930 zł
wydatki majątkowe 2 806 655 zł
planowany deficyt 2 456 750 zł

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej w II kwartale 2007r.

prognozowane dochody wynoszą: 18 038 749 zł

w tym:
dochody własne 10 231 992 zł
subwencja 4 067 354 zł
dotacje 3 739 403  zł
 
planowane wydatki wynoszą: 20 883 745 zł

w tym:
wydatki bieżące 17 478 471 zł
wydatki majątkowe 3 405 274 zł

planowany deficyt wynosi: 2 844 996 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

zaciągniętych kredytów 1 806 750 zł
zaciągniętych pożyczek 550 000 zł
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 488 246 zł

Wykonanie budżetu za II kwartał przedstawia się jn.

dochody zrealizowano na kwotę: 9 429 495,91 zł

w tym:
dochody własne 5 001 034,44  zł
subwencja 2 473 544,00  zł
dotacje 1 954 917,47 zł

wydatki zrealizowano na kwotę: 8 913 553,06 zł

w tym:
wydatki bieżące 8 425 127,52 zł
dotacje z budżetu gminy dla: 349 650 zł

- Ośrodka Kultury i Turystyki 200 200 zł
- Biblioteki w Pakości 50 200 zł
- Miejsko-Gminnego LZS 24 000 zł
- Klubu Sportowego „Notecianka” 56 250 zł
- MUKS  „Sokół” 18 000 zł
- Yacht Klub Polski 1 000 zł

wydatki majątkowe 488 425,54  zł
osiągnięto nadwyżkę w wysokości 515 942,85 zł

 

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 46/07
Burmistrza Pakości
z dnia 31 lipca 2007r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2007r.

Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, Burmistrz Pakości podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 stycznia 2009, 13:41:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2895