Uchwała nr III/23/2018RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 grudnia 2018w sprawie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usługNa podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r., poz. 1152 z późn. zm.[1])

Uchwała nr III/23/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r., poz. 1152 z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dopłatę dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług – grupy odbiorców C, określonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w „Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pakość na okres 3 lat”, zatwierdzonej przez organ regulacyjny – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w okresie:
  1. od 1 stycznia 2019r. do 12 czerwca 2019r. - w wysokości 1,13 zł/m3 wody brutto;
  2. od 13 czerwca 2019r. do 12 czerwca 2020r. - w wysokości 1,14 zł/m3 wody brutto;
  3. od 13 czerwca 2020r. do 12 czerwca 2021r. - w wysokości 1,17 zł/m3 wody brutto.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Michał Siembab

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1629.
 
 
  
 
UZASADNIENIE  
do uchwały Nr III/23/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2018 r.
 
w sprawie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług


Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r., poz. 1152 z późn. zm.) rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. W związku z faktem, iż woda zakupiona od PGKiM Sp. z o.o. w Janikowie jest droższa niż woda czerpana z ujęć wody w m. Pakość oraz m. Kościelec i zakupionej od Gminy Dąbrowa oraz Barcin, w celu ujednolicenia cen za dostawę wody dla odbiorców z terenu Gminy Pakość wskazane jest ustalenie dopłaty do grupy odbiorców C, którzy są odbiorcami wody zakupionej od PGKiM Sp. z o.o. w Janikowie. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 stycznia 2019, 14:54:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 417