Uchwała nr XXVII/237/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 listopada 2009w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn zm.[1]) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.[2])

Uchwała nr XXVII/237/09
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn zm.[1]) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy Pakość:
 
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 656,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.042,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.250,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaj zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 1.563,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.563,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.563,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

 5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 750,00 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.094,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.823,00 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe będące
w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Pakości.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

Załącznik nr 1 (25kB) pdf
Załącznik nr 2 (23kB) pdf
Załącznik nr 3 (46kB) pdf


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 114, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/237/09
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok.

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących  właścicielami środków transportowych.

Górne stawki podatku od środków transportowych zapisane zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742).

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), zgodnie z którymi rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, a także może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, a także wprowadzać inne zwolnienia przedmiotowe.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 grudnia 2009, 11:17:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2277