Zarządzenie nr 66/11BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 29 sierpnia 2011w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2011r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2011r.

Zarządzenie nr 66/11
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 29 sierpnia 2011


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2011r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2011r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.[1]) w związku z uchwałą Nr XXXII/290/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy Pakość, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2011r., w  brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Przyjąć  informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), w  brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości za pierwsze półrocze 2011r., w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2011r., w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przedstawić informacje wymienione w § 1, 2, 3 oraz 4 w terminie do dnia 31 sierpnia 2011r. Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (1912kB) pdf
Załącznik nr 2 (351kB) pdf
Załącznik nr 3 (1078kB) pdf
Załącznik nr 4 (507kB) pdf

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726.

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 66/11
Burmistrza Pakości
z dnia 29 sierpnia 2011r.
 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2011r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz  informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2011r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) Burmistrz Pakości przedstawia Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2011r.,  informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy oraz informację o przebiegu wykonaniu planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2011r., w terminie do dnia 31 sierpnia 2011r.metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 września 2011, 14:25:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2934