Uchwała nr XI/86/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 20 grudnia 2007w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

Uchwała nr XI/86/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 grudnia 2007


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Pomoc na podstawie uchwały będzie udzielana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379, 28.12.2006).

§ 2.  Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 200 000 euro, a dla działających w sektorze transportu drogowego kwoty 100 000 euro.

§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis grunty, budynki i budowle należące do przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta i gminy  Pakość.

2. Zgłoszenie organowi podatkowemu - Burmistrzowi Pakości, zamiaru korzystania z pomocy, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, nie później niż w ciągu
2 miesięcy od dnia, w którym przedsiębiorca utworzył nowe miejsca pracy wraz z:

a) korektą informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 dane
o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osobą fizyczna;

b) korektą  deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 dane o zwolnieniach podatkowych w podatkach od nieruchomości – w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna lub spółka niemającą osobowości prawnej;

c) uwierzytelnionymi kserokopiami deklaracji ZUS z ostatnich 12 miesięcy;

d) deklaracją o utrzymaniu zwiększonego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia utworzenia nowych miejsc pracy;

e) oświadczeniem o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, wraz z załączonymi wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do uchwały;

f) informacją o otrzymanej innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w związku z realizacją których udzielana jest pomoc de minimis albo informacją o nieotrzymaniu pomocy publicznej, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 413);

g) oświadczeniem, iż przedsiębiorca nie podlega wyłączeniom wynikającym z § 4 uchwały.

§ 4. Nie przewiduje się  zwolnienia  z podatku od nieruchomości:

1) podmiotów gospodarczych znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej
(Dz. U. C 244 z 1 października 2004 r.), w rozumieniu  pkt. 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE  C 244 z 1.10.2004)

2) podmiotów gospodarczych działających  w sektorach  rybołówstwa  i akwakultury
(Dz. U. L 17 z 21 stycznia 2000 r.),

3) podmiotów gospodarczych działających  w sektorze węglowym (Dz. U. L 205 z 2 sierpnia 2002 r.),

4) podmiotów gospodarczych  działających w dziedzinie produkcji podstawowej  produktów rolnych  wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w sektorze przetwarzania i obrotu produktami rolnymi, jeśli wysokość pomocy ustalona jest na podstawie  ceny lub ilości  takich produktów, zakupionych  od producentów surowców lub wprowadzonych  na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą albo gdy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części  lub w całości  producentom surowców (art. 1 ust.1 lit. c rozporządzenia Komisji WE nr 1998/2006),

5) podmiotów gospodarczych prowadzących zarobkową działalność w zakresie drogowego transportu – działalność związana z nabywaniem pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego,

6) podmiotów gospodarczych znajdujących się w likwidacji lub upadłości,

7) działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy  bezpośrednio związanej z ilością wywożonych (eksportowanych) produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,

8) pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej przed towarami przywożonymi z zagranicy.

9) ponadto ze zwolnienia nie będą mogli korzystać przedsiębiorcy którzy:

a)      posiadają jakiekolwiek zaległości wobec gminy,
b)      figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
c)      wcześniej korzystali z jakiejkolwiek ulgi, a następnie uzyskali wykreślenie z rejestru przedsiębiorców i zarejestrowali rozpoczęcie nowej działalności,
d)     zmienili nazwę lub przedmiot prowadzonej działalności.

§ 5. 1. Wprowadza się zwolnienia w podatku od nieruchomości  dla przedsiębiorców  prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Pakość, na okres:

1)  1 roku – jeśli zostanie utworzonych co najmniej 5 nowych stałych miejsc pracy
- 100 % zwolnienia,

2)  2 lat – jeśli zostanie  utworzonych  co najmniej  25 nowych stałych miejsc pracy   -  100 % zwolnienia,

3)  3 lat – jeśli zostanie utworzonych co najmniej 35 nowych stałych miejsc pracy
- 75 % zwolnienia,

4)  4 lat – jeśli zostanie  utworzonych  co najmniej  50 nowych stałych miejsc pracy  -  65 % zwolnienia,

5)  5 lat – jeśli zostanie utworzonych co najmniej 70 nowych stałych miejsc pracy
- 55 % zwolnienia,

6)  10 lat – jeśli zostanie  utworzonych  co najmniej  250 nowych stałych miejsc pracy  -  50 % zwolnienia.

2. Zwolnienie od podatku przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym przedsiębiorca utworzył nowe miejsca pracy.

§ 6. Przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, jest zobowiązany do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego, przedstawić bez wezwania organowi podatkowemu:

1) Informację o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, wraz z załączonymi wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do uchwały,

2) Informację o otrzymanej innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w związku z realizacją których udzielana jest pomoc de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy publicznej, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 413),

3) Informację o stanie zatrudnienia na koniec poprzedniego roku kalendarzowego,
z potwierdzeniem  jej złożenia w ZUS-ie,

4) Oświadczenie o braku trudnej sytuacji ekonomicznej.

§ 7. 1. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorcę warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

2. Przedsiębiorca, na żądanie organu podatkowego, przedkłada wszelkie dowody i informacje, celem stwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 8. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, gdy:

a) nowo utworzone miejsca pracy nie zostaną utrzymane przez okres co najmniej
12 miesięcy,
b) przedstawił organowi podatkowemu nieprawdziwe dane, o których mowa w § 4,
c) nie przedstawił organowi podatkowemu informacji, o których mowa w § 6.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Burmistrza Pakości o każdej zmianie stanu zatrudnienia powodującej utratę prawa do zwolnienia, w terminie 14 dni
od dnia powstania okoliczności uzasadniających jego utratę.

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorca
zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej pomocy na zasadach przewidzianych
w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców, poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
z późn. zm.).

§ 9. Przedsiębiorca korzystający z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na  podstawie niniejszej uchwały nie może jednocześnie korzystać
z pomocy udzielanej w tej samej formie, na podstawie innych programów pomocowych uchwalonych przez Radę Miejską Pakości.

§ 10. W przypadku otrzymania w trakcie roku podatkowego pomocy ponad dopuszczalną wielkość,  przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy de minimis ponad ogólną kwotę, w terminie do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego, na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy de minimis dla przedsiębiorców, poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

§ 11. Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie  do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pakości  
Tadeusz Grupa

Załącznik Nr 1 (34kB) pdf
Załącznik Nr 2 (29kB) pdf

Uchwała zmieniająca

UZASADNIENIE  
do uchwały Nr XI/86/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach  pomocy de minimis
dla przedsiębiorców  tworzących nowe miejsca pracy

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnione jest dążeniem do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Pakość, a w szczególności przyciągnięcia inwestorów. W Konsekwencji działania powyższe winny  przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia. Ożywienie gospodarki może nastąpić m. in. poprzez zaproponowanie przedsiębiorcom zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy.

Pomoc w postaci takiej ulgi spełnia warunki, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji  (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy  de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006).

Na podstawie  art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz. U. z  2007 r. Nr 59, poz. 404 projekt przedmiotowej uchwały został zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie  pismem  nr F.3100/1/07 z dnia 22 listopada 2007r. W przedmiotowej uchwale  uwzględniono  zalecenia przedstawione pismem  nr DDO-500-413/2/2007/MM z dnia 6 grudnia 2007 r. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 stycznia 2008, 09:07:57)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (6 maja 2008, 14:04:40)
Zmieniono: Dodanie linku do uchwały zmieniającej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4759