Zarządzenie nr 33/07BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 24 maja 2007w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2006 rok

Zarządzenie nr 33/07
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 maja 2007


w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2006 rok

Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2006 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 oraz Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 oraz Nr 249, poz. 1832.

Załącznik nr 1,2 (106kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 33/07
Burmistrza Pakości
z dnia 24 maja 2007r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2006 rok

Zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Burmistrz Pakości podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu Gminy za poprzedni rok budżetowy oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nieposiadających osobowości  prawnej, którym w 2006r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. Informacja winna być przedstawiona w terminie do dnia 31 maja roku następnego.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 stycznia 2009, 13:38:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3104