Zarządzenie nr 158/2016Burmistrza Pakościz dnia 23 września 2016zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016r.

Zarządzenie nr 158/2016
Burmistrza Pakości
z dnia 23 września 2016


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1)) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r. z późn.zm, wprowadzić następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 1 112 615,28 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
a) zwiększenie o kwotę 1 112 615,28 zł,
b) przeniesienie o kwotę 7 966,50 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 35 236 036,73 w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 33 950 541,84 zł
a) dochody własne 17 752 094,04 zł,
b) subwencje 6 287 294,00 zł,
c) dotacje celowe 9 911 153,80 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1 285 494,89 zł
a) dochody ze sprzedaży majątku 679 200,00 zł
b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 556 294,89 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 428 667,00 zł.”;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 36 304 606,73 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 32 740 099,80 zł:
a) wydatki jednostek budżetowych 21 218 954,19 zł,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 071 298,48 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 147 655,71 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 483 060,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 594 304,61 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 41 681,00 zł,
e) obsługa długu 402 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 3 564 506,93 zł:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 534 506,93 zł, w tym: na
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 674 421,00 zł
b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 30 000,00 zł.”;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1 068 570,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r. określono w załączniku Nr 1, 1a, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (843kB) pdf

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013r. poz. 938 i 1646;z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854 i 1890 oraz z 2016r. poz.195 i 1257.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 158/2016
Burmistrza Pakości
z dnia 23 września 2016r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2016r. jest konsekwencją zwiększenia dotacji celowej decyzją nr WFB.I.3120.3.63.2016/19 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale 852 Pomoc społeczna o 123,28 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz decyzją nr WFB.I.3120.3.65.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale 852 Pomoc społeczna o 1 112 492,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku opiekuna oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na realizację zadań związanych z wychowywaniem dzieci (500+) i wypłatę zasiłków stałych.
Ponadto dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działów, w związku koniecznością zabezpieczenia środków w dziale 801 na wniosek dyrektora Gimnazjum na bieżące zakupy dla szkoły, w dziale 851 na wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w dziale 852 w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz w dziale 900 w celu zlecenia usługi frezowania pni drzew.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych oraz wydatków jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 października 2016, 12:21:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 439