Uchwała nr XVIII/202/2016Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 grudnia 2016w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2017–2029Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1)

Uchwała nr XVIII/202/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2017–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2017–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Pakości do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2016–2029, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Pakości: Nr XI/106/2016 z dnia 26 stycznia 2016r., Nr XII/117/2016 z dnia 22 marca 2016r., Nr XIII/130/2016 z dnia 19 maja 2016r., Nr XIV/136/2016 z dnia 30 czerwca 2016r., Nr XV/153/2016 z dnia 14 września 2016r., Nr XVI/163/2016 z dnia 25 października 2016r., Nr XVII/191/2016 z dnia 29 listopada 2016r. oraz Nr XVIII/200/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Załączniki (3714kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak


1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/202/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2017–2029

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia dokumentu wskazującego kierunki polityki finansowej w określonym horyzoncie finansowym Gminy Pakość, a także będącego instrumentem niezbędnym w zarządzaniu finansami gminy, zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2017, 08:33:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 451