Uchwała nr XIX/138/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 28 grudnia 2004w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2005 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1598) oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Pakość, przyjętego uchwałą nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 i poz. 974)

Uchwała nr XIX/138/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2004


w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1598) oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Pakość, przyjętego uchwałą nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 i poz. 974)


uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjąć ramowy plan sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2005 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

ykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XIX/138/04 Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28.12.2004 r.

w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2005 r.

Ramowy plan sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2005 r. został opracowany po uprzednich konsultacjach na komisjach tematycznych Rady.
W planie pracy określa się liczbę sesji i jej podstawowe tematy. W każdym czasie Rada może dokonać zmian i uzupełnień w tematyce sesji.
Zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy pakość, przyjętego uchwałą nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość / Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2003 r. Nr 59,poz. 972 i poz.974 / na ostatniej sesji w roku, rada uchwala ramowy plan sesji na rok następny, określając liczbę sesji i podstawowe tematy sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Ryszard Kuflewicz

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 15:15:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4082