Uchwała nr IX/83/2015RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 24 listopada 2015w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pakość Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.[1]) oraz art. 24 ust. 1, ust. 5 i ust.10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139)

Uchwała nr IX/83/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.[1]) oraz art. 24 ust. 1, ust. 5 i ust.10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza się, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pakość, zwane dalej taryfami, na okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przedsiębiorstwu Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik do uchwały (209kB) pdf
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej  
Jerzy Joachimiak


[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045.  
 
 

 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr IX/83/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 24 listopada 2015 r.
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pakość
 
Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości przedstawiło do zatwierdzenia taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pakość. Do wniosku o zatwierdzenie taryfy załączono szczegółową kalkulację cen i stawek opłat.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 24 ust. 1, ust.5 i ust.10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139). W szczególności przepisy te stanowią, iż taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne i obowiązują przez jeden rok. Taryfy obowiązują przez 1 rok, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5a, 5b i 9a ustawy.
Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2015, 13:14:21)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (1 grudnia 2015, 13:49:33)
Zmieniono: Publikacja załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 583