Zarządzenie nr 67/2015 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 12 sierpnia 2015zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Zarządzenie nr 67/2015
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 12 sierpnia 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 1. przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 258,23 zł,       zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,
 2. dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
  a) zwiększeń o kwotę 2 258,23 zł,
  b) przeniesień na kwotę 15 533,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 3. § 1 otrzymuje brzmienie:
  „§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 31 884 324,52, w tym:
  1) dochody bieżące w kwocie 28 264 216,52 zł
  a) dochody własne 17 405 082,88 zł,
  b) subwencje 6 048 956,00 zł,
  c) dotacje celowe 4 810 177,64 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 33 227,44 zł; 
  2) dochody majątkowe w kwocie 3 620 108,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 800 507,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 651 757,00 zł     
  b) dochody ze sprzedaży majątku 769 601,00 zł      
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 4. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2015 rok w wysokości 32 733 622,66 zł, w tym:
  1) wydatki bieżące w wysokości 27 986 360,10 zł:
  a) wydatki jednostek budżetowych  21 574 119,60 zł, 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  13 670 078,02 zł,
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7 904 041,58 zł, 
  b) dotacje na zadania bieżące  1 183 748,00 zł,
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 816 492,26 zł,  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  0,24 zł,
  e) obsługa długu  412 000,00 zł,
  2) wydatki majątkowe w wysokości  4 747 262,56 zł:
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 597 262,56 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 512 940,00 zł,
  b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 150 000,00 zł.”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 5. wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 849 298,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji,
 6. załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 7. załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (63kB) pdf
Załącznik nr 1a (156kB) pdf
Załącznik nr 2 (74kB) pdf
Załącznik nr 3 (114kB) pdf
Załącznik nr 4 (106kB) pdf  

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienione j ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i  1072.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379,  911,  1146,  1626 i  1877 oraz z 2015r. poz. 238.  
 


 
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 67/2015
Burmistrza Pakości
z dnia 12 sierpnia 2015r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok
  
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2015r. wynika z konieczności wprowadzenia zwiększenia planu w związku z:
 • otrzymaną dotacją zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.42.2015 z dnia 7 sierpnia 2015r. w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 258,23 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w sierpniu 2015r.
 • przeniesienie planu w dziale 801 Oświata i wychowanie, w związku pismem Dyrektor Przedszkola przeniesiono plan na zakup wykładziny do sal lekcyjnych,
 • przeniesienie planu w dziale 851 Ochrona zdrowia, zabezpieczenie środków na usługi związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych oraz wydatkach w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015r.Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (20 sierpnia 2015, 09:04:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 754