Zarządzenie nr 179/2016BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 20 grudnia 2016zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Zarządzenie nr 179/2016
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 20 grudnia 2016


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.1)) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r. z późn.zm, wprowadzić następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez zmniejszenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 20 600,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
a) zmniejszenie na kwotę 20 600,00 zł
b) przeniesienie na kwotę 86 693,28 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 36 127 884,35 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 35 169 730,46 zł
a) dochody własne 17 736 416,04 zł,
b) subwencje 6 287 294,00 zł,
c) dotacje celowe 11 146 020,42 zł, w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 60 792,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 958 153,89 zł
a) dochody ze sprzedaży majątku 460 000,00 zł
b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 26 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 472 153,89 zł, w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 344 526,00 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 36 127 884,35 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 34 066 593,46 zł,
a) wydatki jednostek budżetowych 21 679 127,62 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 293242,01 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 385 885,61 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 413 060,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 652 832,84 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 102 473,00 zł,
e) obsługa długu 219 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 2 061 290,89 zł,
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 031 290,89 zł, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 355 176,00 zł
b) dotacje celowe na inwestycje 30 000,00 zł.”
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r. określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (479kB) pdf

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 179/2016
Burmistrza Pakości
z dnia 20 grudnia 2016r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2016r. jest
konsekwencją:
  • zmniejszenia dotacji celowej decyzją nr WFB.I.3120.3.100.2016 z dnia 13 grudnia 2016r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 20 600,00 zł w oparciu o sprawozdania dotyczące rozliczenia dotacji celowych za 2016r.,
  • dokonania przeniesień w dziale 710 Działalność usługowa na kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie umowy zlecenie na sporządzenie opinii oraz dokonanie analizy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • dokonania przeniesień w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 78 222,53 zł w związku z przeliczeniem wynagrodzeń oraz koniecznością opłacenia kosztów bieżącego funkcjonowania,
  • dokonania przeniesień w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 0,75 zł w związku z przeliczeniem dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
  • dokonania przeniesień w rozdziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 8 070,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pakości z przeznaczeniem na opłatę bieżących kosztów funkcjonowania a także w związku z przeliczeniem wynagrodzeń, składek ZUS i składek na fundusz pracy.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych oraz wydatków jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016r. Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (21 grudnia 2016, 11:27:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 412