Zarządzenie nr 357/2014BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 9 września 2014w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Zarządzenie nr 357/2014
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 9 września 2014


w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]) w związku z § 2 uchwały nr XXIII/299/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pakość, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Określam podstawowe parametry i wskaźniki niezbędne do przygotowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Pakość, Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego w Pakości.

§   3.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal


Załącznik (32kB) pdf

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz.1318 oraz z 2014r. poz.379 i poz.1072 

 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 357/2014
Burmistrza Pakości
z dnia 9 września 2014r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2015 rok  
 
Określenie wskaźników i podstawowych parametrów do projektu budżetu na 2015 rok jest niezbędne celem skalkulowania dochodów gminy oraz zaplanowania koniecznych wydatków budżetowych. Przy opracowaniu parametrów do zarządzenia korzystano z informacji zawartych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok.  
   
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal


metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (22 września 2014, 08:34:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1278