Zarządzenie nr 246/09BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 22 września 2009w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Zarządzenie nr 246/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 22 września 2009


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • zmniejszyć środki dotacji celowej w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 6 000 zł 
 • dokonać zmian w planie wydatków: 
  • zmniejszeń o kwotę 6 000 zł 
  • przeniesień na kwotę 62 062 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 23 309 825,35 zł, w tym: 
 • dochody bieżące w kwocie, w tym: 20 527 852,35 zł
  • dochody własne 11 138 198,00 zł
  • subwencja 5 724 866,00 zł
  • dotacje celowe  3 664 788,35 zł 


 • dochody majątkowe w kwocie 2 781 973,00 zł
  • dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2 578 739,00 zł
  • dochody ze sprzedaży majątku 202 000,00 zł
  • dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  1 234,00 zł 
b) § 2 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości 26 432 394,35 zł
 • wydatki bieżące w kwocie 20 190 911,35 zł, w tym na: 
  • wynagrodzenia i pochodne 9 806 787,68 zł
  • dotacje 851 215,00 zł
  • obsługa długu 242 437,00 zł 
 • wydatki majątkowe w kwocie 6 241 483,00 zł, 
  • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 241 483,00 zł 
c) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 122 569,00 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 846 504,00 zł 
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 276 065,00 zł 
d) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik nr 1 (91kB) pdf
Załącznik nr 2 (138kB) pdf
Załącznik nr 3 (36kB) pdf


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832,  z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,  Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317,  Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666.  
 


UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 246/09 Burmistrza Pakości
z dnia 22 września 2009r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2009r. wynika z konieczności zmniejszenia planu dotacji w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 6 000 zł w związku z pismem nr WFB.I.3011-W/2/09 z dnia 26 sierpnia 2009r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz dokonania przeniesień na ogólną kwotę 62 062 zł:
 • w dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 25 400 zł, 
 • w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 23 662 zł,
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 8 400 zł, zgodnie pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pakości oraz Dyrektora Placówek Oświatowych w Kościelcu na zakup materiałów do bieżących napraw w placówce oraz realizację bieżących wydatków,
 • w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 100 zł, zgodnie z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ma kwotę 4 500 zł, w związku z koniecznością wykonania studni betonowej odwadniającej. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 października 2009, 11:30:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2240