Zarządzenie nr 264/2013 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 30 września 2013w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych

Zarządzenie nr 264/2013
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 września 2013


w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.[1]) w związku z Załącznikiem Nr 1 Instrukcja  w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Gminie Pakość do Zarządzenia Nr 361/10 Burmistrza Pakości z dnia 15 października 2010r. w sprawie przyjęcia instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy, postanawia się, co następuje:
 
§ 1. W celu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się:
 
I. członków Komisji Inwentaryzacyjnej, w składzie:
 1. Borowiak Anna
 2. Fiutakiewicz Marlena 
 3. Kończal Justyna 
 4. Malinowski Jacek 
 5. Jarzynowski Mariusz 
II. zespoły spisowe dla przeprowadzenia spisu z natury, w:
 1. Urzędzie Miejskim w Pakości, w składzie:
  a) Chełminiak Agnieszka
  b) Emeschajmer Anna
  c) Flinik Natalia
  d) Dąbrowski Radosław
  e) Radomska-Toboła Karolina
  f)  Cebula Alicja
  g) Gromek Magdalena 
 2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości, w składzie:
  a) Ankiel Kazimiera
  b) Majchrzak Sławomir
  c) Kopczyński Maciej 
 3. Szkole Podstawowej w Pakości, w składzie:
  a) Brzezińska Marianna
  b) Kaczmarek Paulina
  c) Gaczkowska Wirginia
  d) Kowalska Justyna
  e) Dzióbkowska Małgorzata
  f) Klamecka Bożena
  g) Badowska Wiesława
  h) Konopa Dorota 
 4. Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu, w składzie:
  a) Nowak Marek
  b) Grzegdala Celina
 5. Gimnazjum w Pakości, w składzie:
  a) Skibowska Agnieszka
  b) Buzała Ewa
  c) Montowska Agnieszka
 6. Przedszkolu Miejskim w Pakości, w składzie:
  a) Szymańska Alicja
  b) Szymańska Aleksandra
  c) Bajerska Natalia 
§ 2. Komisja zobowiązana jest do:
 1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.
 2. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. 
 3. Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji. 
 4. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowego w terminie 5 dni po zakończeniu spisu. 
§ 3. Do obowiązków zespołu spisowego należy:
 1. Sprawne przeprowadzenie spisu z natury w wyznaczonym terminie.
 2. Prawidłowe wypełnianie arkuszy spisowych. 
 3. Wnioskowanie w sprawie sposobu zabezpieczenia mienia. 
§ 4. Członkowie komisji oraz członkowie zespołów spisowych ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.
 
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 613

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Burmistrza Pakości
Nr 264/2013 z dnia 30 września 2013r.

w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych 
 
W celu sprawnego przeprowadzenia spisu z natury Burmistrz Pakości powołuje na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej zespoły spisowe oraz członków Komisji Inwentaryzacyjnej, zgodnie z zapisem § 4 Załącznikiem Nr 1 Instrukcja  w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Gminie Pakość do Zarządzenia Nr 361/10 Burmistrza Pakości z dnia 15 października 2010r. w sprawie przyjęcia instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (21 stycznia 2014, 09:12:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1543