Zarządzenie nr 65/11BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 24 sierpnia 2011w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok

Zarządzenie nr 65/11
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2011


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.[2]) oraz § 13 ppkt b uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  1. W uchwale Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 396,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 396,00 zł 
  • przeniesień na kwotę 27 400,00 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
2.Po dokonanych zmianach
a)  § 1 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 30 995 882,72 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 23 572 112,72 zł
  a) dochody własne 14 197 143,00 zł
  b) subwencje  5 350 970,00 zł 
  c) dotacje celowe  4 023 999,72 zł    
  w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 153 524,72 zł
 2. dochody majątkowe w kwocie 7 423 770,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 6 801 154,00 zł   
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 6 672 604,00 zł         
  b) dochody ze sprzedaży majątku 620 834,00 zł      
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 1 782,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
b)  § 2 otrzymuje brzmienie:
”§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2011 rok w wysokości 36 532 769,72 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 22 846 158,72 zł
  a) wydatki jednostek budżetowych 17 021 339,00 zł                      
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 929 686,92 zł
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 091 652,08 zł                        
  b) dotacje na zadania bieżące 933 505,00 zł
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 271 118,72 zł 
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa  w art. ust. pkt 2 i 3 171 536,00 zł
  e) obsługa długu 448 660,00 zł 
 2. wydatki majątkowe w wysokości 13 686 611,00 zł
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 13 686 611,00 zł
  programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3” 10 220 166,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
c) Deficyt budżetu w kwocie 5 536 887,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • kredytów w kwocie 3 364 442,00 zł   
 • pożyczek w kwocie 417 413,00 zł      
 • wolnych środków w kwocie 1 755 032,00 zł   
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok określono w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (89kB) pdf
Załącznik nr 2 (118kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 oraz Nr 134, poz. 777.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726. UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 65/11
Burmistrza Pakości
z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok  
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2011r. wynika z konieczności:
 • dokonania przeniesień w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 16 700,00 zł, w związku zabezpieczeniem środków na obsługę prawną urzędu oraz organizację Dożynek, 
 • przyjęcia środków dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 396,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.43.2011 z dnia 11 sierpnia 2011r., z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – rezerwa celowa cz.83, poz. 10 ustawy budżetowej na 2011r., 
 • dokonania przeniesień w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 7 500,00 zł, w związku z wyższymi niż zaplanowano wydatkami na utrzymanie świetlic środowiskowych „Słoneczko” i „Przystań” spowodowanych m.in. adaptacją nowych pomieszczeń, 
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie na kwotę 3 200,00 zł, w związku z koniecznością naprawy lamp stanowiących własność gminy oraz zapewnieniem środków na zakup części i paliwa do kosiarek. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 września 2011, 14:17:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2188