Uchwała nr XI/85/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 20 grudnia 2007zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

Uchwała nr XI/85/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 grudnia 2007


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r. z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych na kwotę 346 167 zł
 • dokonać zmniejszenia w planie dochodów budżetowych o kwotę 568 576 zł
 • dokonać zmniejszenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 222 409 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 43 146 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości 18 393 182 zł, w tym:

 • dochody własne w kwocie 10 473 917 zł
 • subwencja w kwocie 4 067 354 zł
 • dotacje w kwocie 3 851 911 zł

b) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 124 126 zł

 • wydatki bieżące w kwocie 17 700 452 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie 3 423 674 zł

c) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 730 944 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 • zaciągniętych kredytów w kwocie 1 716 188 zł
 • zaciągniętych pożyczek w kwocie 550 000 zł
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 464 756 zł

d) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

e) załącznik Nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań zleconych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

f) załącznik Nr 8 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych   Gminy Pakość na 2007r.” otrzymuje brzmienie:

„Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Pakość
na 2007r.”

stan środków pieniężnych na początek roku 5 769 zł
dochody na kwotę 198 286 zł
wydatki na kwotę 204 055 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

g) Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej”, w tym:

Stan środków na początek roku 485 046 zł 
Przychody 400 000 zł                                        
Wydatki 288 405 zł                                    
Stan środków na koniec roku 596 641 zł
otrzymuje brzmienie:

„Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, w tym:

Stan środków na początek roku 485 046 zł         
Przychody 513 000 zł                                         
Wydatki 288 405 zł                                    
Stan środków na koniec roku 709 641 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

h) załącznik Nr 12 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

i) § 10 uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r. z późn.zm. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:
 
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 266 188 zł”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  
 
Tadeusz Grupa

Załączniki 1-7 (146kB) pdf

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XI/85/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 grudnia 2007r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:

 • zwiększenia dochodów wykonanych powyżej przyjętego planu z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego, od posiadania psów, podatku dochodowego od osób prawnych, odsetek od lokaty środków na rachunkach bankowych, wpłaty 50% wartości zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych; a także korekty planu dochodów budżetowych wykonanych poniżej przyjętego planu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych, wpływów z opłaty skarbowej, z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze oraz wpłat na kolonie i obozy;
 • przeniesienia w planie wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami, w celu skorygowania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz w celu zapewnienia środków na przyszłe wydatki, zgodnie z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości z przeznaczeniem na zorganizowanie wigilii oraz w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zakup artykułów biurowych oraz akcesoriów komputerowych,
 • zwiększenia planu przychodów w załączniku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tego tytułu, 
 • zwiększenia w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych: z tytułu wpłat za dowody osobiste oraz wpłat 50% wartości zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych,
 • przyjęcia dochodów z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 114 zł na rachunku dochodów własnych Gimnazjum w Pakości, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych oraz na rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Pakości w kwocie 42 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych; korekty planu dochodów własnych Urzędu Miejskiego w Pakości w kwocie 1 000 zł z tytułu opłat za wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami dokonywanie zmian w budżecie gminy należy do kompetencji Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 stycznia 2008, 08:22:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2666