Uchwała nr XXVIII/255/09RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2009w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz właściciela wzniesionego na niej pawilonu usługowego, położonej w Pakości przy ul. Rynek 17, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93, z późn. zm.2) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.3)

Uchwała nr XXVIII/255/09
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz właściciela wzniesionego na niej pawilonu usługowego, położonej w Pakości przy ul. Rynek 17, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93, z późn. zm.2) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.3)


uchwala się, co następuje:

§  1. Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Rynek 17, oznaczonej jako działka nr 176/3 o pow. 0,0058 ha, KW nr TIIK55, ewidencyjnie Bi, RV (inne tereny zabudowane, tereny rolne V klasy bonitacyjnej), stanowiącej własność Gminy Pakość, na rzecz obecnego właściciela pawilonu usługowego wzniesionego w dobrej wierze na przedmiotowej działce, na podstawie wydanej przez Naczelnika Miasta i Gminy Pakość decyzji - pozwolenia na budowę nr 8381-30/90 z dnia 23 maja 1990 r., bowiem wartość wzniesionego pawilonu, zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego – Stanisława Kawiatkowskiego z Inowrocławia przewyższa znacząco wartość zajętej na ten cel działki.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości  

Tadeusz Grupa  
 
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr  48, poz. 327, Nr  138, poz. 974, oraz Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 79, poz.662
[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456 i Nr 104, poz. 708, Nr 200, poz. 1600 i Nr 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468 oraz Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz. 1281 
 
 

 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVIII/255/09
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz właściciela wzniesionego na niej pawilonu usługowego, położonej w Pakości przy ul. Rynek 17, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

Nieruchomość gruntowa położona w Pakości, oznaczona nr 176/3 o pow. 0.0058 ha, KW nr TIIK55, została zabudowana pawilonem usługowym na podstawie wydanej przez Naczelnika Miasta i Gminy Pakość decyzji pozwolenie na budowę nr 8381-30/90 z dnia 23 maja 1990 roku. Zgodnie z umową sprzedaży zawartą w dniu 30 września 2008r. pomiędzy Andrzejem i Betiną Jabłońskimi a Justyną i Markiem Świercz, prawo własności do pawilonu nabyli Państwo Justyna i Marek Świercz z Pakości. Z uwagi na fakt, iż nabyli oni przedmiotowy pawilon usługowy od poprzedniego właściciela w dobrej wierze, w celu prowadzenia działalności usługowej, a wartość wzniesionego budynku, zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego – Stanisława Kawiatkowskiego z Inowrocławia przewyższa znacząco wartość zajętej na ten cel działki, zgodnie z przepisem art. 231§ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny, zasadnym jest przeznaczenie jej na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego właściciela wzniesionego pawilonu. Jednocześnie wskazać należy, iż w dniu 07 lipca 2009r. Burmistrz Pakości wydał decyzję o warunkach zabudowy n/znak: KIO 7331-28/09 w zakresie przebudowy w/w pawilonu usługowego, na podstawie której właściciel pawilonu będzie ubiegał się o uzyskanie pozwolenia na przebudowę wzniesionego obiektu, po formalno – prawnym uregulowaniu kwestii własności zajętego gruntu.
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1 ), w takim przypadku wymagana jest uchwała Rady Miejskiej o wyrażeniu zgody na zbycie niniejszej nieruchomości.
Na podstawie powołanego przepisu do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania  zasad  zbycia nieruchomości gruntowych, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Powołując się na przepis art. 13 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 u.g.n. w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Przepis art. 37 ust.1 ust.2 pkt 1 u.g.n. nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34.  
Ponadto zachowując przepisy art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.): samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 stycznia 2010, 12:13:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2067