Uchwała nr IV/30/2003Rady Miejskiej w Pakościz dnia 20 lutego 2003w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kościelec gmina PakośćNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279 z 2000 r., Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r., Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112)

Uchwała nr IV/30/2003
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 lutego 2003


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kościelec gmina Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279 z 2000 r., Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r., Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112)


Rada Miejska
uchwala co następuje:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Kościelec obejmującego działkę nr 269/3 w granicach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedmiotem planu jest określenie zasad zagospodarowania terenu z zachowaniem norm i przepisów prawnych ustaw szczególnych oraz art. 10 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                             w Pakości
                                         Ryszard Kuflewicz

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr IV/30/2003
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 lutego 2003 roku
W związku z rosnącym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem mieszkańców wsi Kościelec na działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz z uwagi na brak terenów pod w/w budownictwo na terenie wsi, celowe jest przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu przygotowania terenów pod przedmiotowe budownictwo na terenie wsi Kościelec.

 

                                    Burmistrz
                                 Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (9 lipca 2003, 08:27:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4354