Zarządzenie nr 87/11BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 31 października 2011w sprawie wyznaczenia Zarządzającego targowiskiem miejskim w Pakości

Zarządzenie nr 87/11
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 31 października 2011


w sprawie wyznaczenia Zarządzającego targowiskiem miejskim w Pakości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz w związku z uchwałą  Nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska  w Pakości, zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Wyznacza się  Pana Wojciecha Dąbrowskiego- pracownika Urzędu Miejskiego w Pakości na Zarządzającego targowiskiem miejskim w Pakości.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2011r.
 
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.
 
 
 

 
UZASADNIENIE
do zarządzenia nr 87/2011
Burmistrza Pakości
z dnia 31 października 2011r.

w sprawie wyznaczenia Zarządzającego targowiskiem miejskim w Pakości 
 
Podstawą podjęcia niniejszego zarządzenia jest powierzenie Burmistrzowi Pakości przez Radę Miejską w Pakości na mocy regulaminu targowiska w Pakości przyjętego uchwała nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 września 2011r. uprawnień w zakresie wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie targowiska.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (31 października 2011, 11:26:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2523