Zarządzenie nr 200/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 19 października 2020zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Zarządzenie nr 200/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 19 października 2020


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r., Nr XV/137/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020r., Nr XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2020r. oraz Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów zwiększenie w związku z otrzymaniem środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 51 965,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
zwiększenie o kwotę 51 965,00 zł,
przeniesienie na kwotę 60 818,50 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 47 534 026,10 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 45 144 527,95 zł, w tym:
a) dochody własne 21 525 953,00 zł,
b) subwencje 7 608 108,00 zł,
c) dotacje celowe 16 010 466,95 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 304 770,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 389 498,15 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 495 968,46 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28 320,00 zł,
c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 1 865 209,69 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 200 232,49 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 49 639 649,07 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 44 730 164,33 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 605 682,09 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 317 589,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 288 092,63 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 799 254,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 647 222,54 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 318 605,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 4 909 484,74 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 779 484,74 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 69 685,28 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 130 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 105 622,97 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 952 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 151 713,37 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 909,60 zł.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. określono w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (144kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, przeniesienie na kwotę 59 000,00 zł, z przeznaczeniem na konieczność przeprowadzenia remontów mieszkań komunalnych oraz uiszczenia comiesięcznych opłat na części wspólne tj. fundusze remontowe, wynagrodzenie i eksploatację w budynkach wspólnot mieszkaniowych, stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych oraz eksploatację i zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie na kwotę 1 818,50 zł, z przeznaczeniem na zakup telewizora dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 31 901,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2020r. Nr WFB.I.3120.3.76.2020, z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych, zwiększenie na kwotę 20 064,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2020r. Nr WFB.I.3120.3.77.2020, z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020r.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (23 października 2020, 07:42:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150