Uchwała nr XXVII/252/2013RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2013w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.1)) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.3))

Uchwała nr XXVII/252/2013
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2013


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.1)) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.3))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości:
 1. od budynków lub ich części od 1 m² powierzchni użytkowej:
  a) mieszkalnych 0,66 zł
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,50 zł
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,75 zł
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,68 zł
  e) pozostałych (z wyjątkiem garaży), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,54 zł
  f) garaży (z wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą) 7,00 zł
 2. od budowli: 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 3. od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,87 zł
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,56 zł
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,26 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/154/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tadeusz Grupa


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.
2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawnych Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/252/2013
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.
Górne stawki podatku od nieruchomości określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724).
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy, w drodze uchwały,określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 stycznia 2014, 08:59:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1410