Zarządzenie nr 34/07BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 24 maja 2007w sprawie ustalenia limitu gotówki w kasie

Zarządzenie nr 34/07
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 maja 2007


w sprawie ustalenia limitu gotówki w kasie

Na podstawie art. 33 ust. 3 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.)[1] w związku z § 6 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/03 Burmistrza Pakości z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy, postanawia się, co następuje:

§ 1. 1. Ustalić limit gotówki w kasie z tytułu pobranych dochodów własnych Gminy do kwoty 1 500 zł (słownie: jedentysiącpięćset złotych 00/100).

2. Ustalić niezbędny zapas gotówki na wydatki bieżące (tzw. pogotowie kasowe) w wysokości 1 500 zł (słownie: jedentysiącpięćset złotych 00/100).

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 173/05 Burmistrza Pakości z dnia 28 października 2005r. w sprawie ustalenia limitu gotówki w kasie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia 34/07
Burmistrza Pakości
z dnia 24 maja 2007r.

w sprawie ustalenia limitu gotówki w kasie

Zgodnie z zapisem art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) kierownikiem urzędu jest Burmistrz, który wykonuje zadania przy jego pomocy. Ponadto Burmistrz odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy zgodnie z art. 60 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy.
Podjęcie przedmiotowego zarządzenia pozwoli na zabezpieczenie niezbędnego zapasu środków pieniężnych w kasie z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miejskiego, zgodnie bowiem z § 6 Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Pakości stanowiącej załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/03 Burmistrza Pakości z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy, wysokość niezbędnego zapasu gotówki w kasie ustalana jest przez Burmistrza.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 stycznia 2009, 13:39:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2886