Uchwała nr XII/106/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 19 grudnia 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019–2031 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815)

Uchwała nr XII/106/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 19 grudnia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019–2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019–2031, zmienionej uchwałą Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r., uchwałą Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019r. oraz uchwałą Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (4241kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Michał SiembabUZASADNIENIE

Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019–2031.

Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, z późn.zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Podstawę prawną uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn.zm.).

Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.

Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.

Uzasadnienie merytoryczne:
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność zachowania zgodności WPF z uchwałą budżetową. Wprowadzono zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków w załączniku Nr 1 oraz skorygowano sumę limitów zobowiązań dla przedsięwzięcia "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu" w załączniku Nr 2.

Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (30 grudnia 2019, 10:56:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 361