Zarządzenie nr 28/07BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 30 kwietnia 2007w sprawie zmiany instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy

Zarządzenie nr 28/07
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 kwietnia 2007


w sprawie zmiany instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 [1]), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.[2]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  Dokonać zmian w załączniku nr 1 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Gminie Pakość, do Zarządzenia Nr 42/03 Burmistrza Pakości z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (213kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 28/07
Burmistrza Pakości
z dnia 30 kwietnia 2007r.

w sprawie zmiany instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm), kierownicy jednostek ustalają i aktualizują w formie pisemnej dokumentację opisującą zasady rachunkowości, a w szczególności metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 stycznia 2009, 13:36:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3367