Zarządzenie nr 75/11BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 30 września 2011zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011–2025

Zarządzenie nr 75/11
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 września 2011


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011–2025

Na podstawie art. 229  i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[1])  zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011–2025 z późn.zm., wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik (205kB) pdf  

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.  
  
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do zarządzenia Nr 75/11
Burmistrza Pakości
z dnia 30 września 2011r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011–2025

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności wprowadzenia zmian w zakresie  dochodów i wydatków w budżecie Gminy Pakość na 2011 rok.
 
Zgodnie z art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Pakość powinny być zgodne co najmniej ww. zakresie. Powyższe zmiany dokonuje Burmistrz Pakości.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (19 października 2011, 13:37:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2080