Uchwała nr III/22/2002Rady Miejskiej w Pakościz dnia 20 grudnia 2002w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy PakośćNa podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z dnia 1999 r. nr 15 poz 139, nr 41 poz. 412 i nr 111 poz. 1279 z 2000 r.; nr 12 poz. 136, nr 109 poz. 1157 i nr 120 poz. 1268 z 2001; nr 5 poz. 42, nr 14 poz. 124, nr 100 poz. 1085, nr 115 poz. 1229 i nr 154 poz. 1804 z 2002 r.; nr 25 poz. 253, nr 113 poz. 984 i nr 130 poz. 1112/

Uchwała nr III/22/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 grudnia 2002


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z dnia 1999 r. nr 15 poz 139, nr 41 poz. 412 i nr 111 poz. 1279 z 2000 r.; nr 12 poz. 136, nr 109 poz. 1157 i nr 120 poz. 1268 z 2001; nr 5 poz. 42, nr 14 poz. 124, nr 100 poz. 1085, nr 115 poz. 1229 i nr 154 poz. 1804 z 2002 r.; nr 25 poz. 253, nr 113 poz. 984 i nr 130 poz. 1112/


 Rada Miejska
uchwala, co następuje:

 
§ 1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość, w granicach administracyjnych określonych na załącznikach (załączniku) do niniejszej uchwały.

 § 2

Przedmiotem planu będzie wyznaczenie terenów przewidywanych do zainwestowania, zachowania istniejącego zainwestowania oraz pozostawienia w rolniczym użytkowaniu, przeznaczenie terenów na różne funkcje, określenie zasad zagospodarowania terenów o różnych funkcjach wydzielonych liniami rozgraniczającymi, wyznaczenie niezbędnych terenów dla realizacji celów publicznych, obszarów i obiektów podlegających ochronie, zasad obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, z zachowaniem art. 10 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

 § 3

Dopuszcza się etapowe sporządzenie planu.

 § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

 § 5

Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
         w Pakości
 
Ryszard Kuflewicz

 

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr III/22/2002

Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 20 grudnia 2002 r.
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość

 
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość będzie stanowił zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania gminy Pakość, uchwalonego uchwałą nr IX/71/91 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 1991 r. /Dz. U.  Województwa Bydgoskiego z 1991 r. nr 14 poz. 119, Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2000 r. nr 89 poz. 732, poz. 733 i poz. 734/.
                Będzie kontynuacją procesów urbanistycznych zachodzących na obszarze gminy. Sporządzony plan będzie między innymi określał:

a)        przeznaczenie i podział terenów na różne funkcje lub różne zasady zagospodarowania,

b)       
zasady ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury, ładu przestrzennego,

c)       
kształtowanie przestrzeni publicznej,

d)        lokalne parametry, wskaźniki i kategorie kształtowania zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów, gabaryty obiektów, wskaźniki intensywności, itp.,

e)        zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,

f)        szczególne warunki zagospodarowania terenów w tym ograniczenia w użytkowaniu i zakazy zabudowy,

g)        zasady modernizacji, przebudowy i rozbudowy istniejącego zainwestowania w tym również budowy i rozbudowy systemów komunikacyjnych i infrastruktury technicznej.

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy będzie również stanowił podstawę do wydawania decyzji w sprawie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego poszczególnych terenów, które są niezbędne przy wykonywaniu każdego zamierzenia inwestycyjnego.

 

 

      Burmistrz

Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (20 czerwca 2003, 13:39:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5877