Uchwała nr XIX/169/08RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 listopada 2008w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008 – 2015Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)

Uchwała nr XIX/169/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008 – 2015

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008 – 2015 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008 – 2015 (131kB) pdf

_________________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XIX/169/08
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008 – 2015.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493) stanowi, że do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie, którego celem jest podjęcie działań ograniczających występowanie przemocy, wspierających jej ofiary oraz skutecznie oddziaływujących na jej sprawców.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008 – 2015, który jest nieodzowną częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2015 reguluje w/w kwestie.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2008, 12:33:12)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (6 marca 2009, 13:20:38)
Zmieniono: Dodanie załącznika do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2354