Zarządzenie nr 368/10 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 15 listopada 2010w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2011 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011 - 2025

Zarządzenie nr 368/10
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 15 listopada 2010


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2011 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011 - 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]), art. 230 ust. 1, ust. 2, art. 238 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2]) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2011 rok
 1. Dochody  budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 27 576 466,00 zł, w tym:
  1) dochody bieżące w kwocie 22 988 333,00 zł    
  a) dochody własne 14 012 618,00 zł
  b) subwencje 5 239 670,00 zł 
  c) dotacje celowe  3 736 045,00 zł      
             
  2) dochody majątkowe w kwocie 4 588 133,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 3 967 299,00 zł   
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3  3 967 299,00 zł         
  b)dochody ze sprzedaży majątku 620 834,00 zł

 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2011 rok w wysokości 30 896 719,00 zł, w tym:
  1) wydatki bieżące w wysokości 22 376 749,00 zł    
  a) wydatki jednostek budżetowych 16 721 599,00 zł                      
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 976 230,92 zł
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 745 368,08 zł                        
  b) dotacje na zadania bieżące 938 505,00 zł
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 267 985,00 zł  
  d) obsługa długu 448 660,00 zł

  2) wydatki majątkowe w wysokości 8 519 970,00 zł
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 8 519 970,00 zł
  programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 6 103 537,00 zł

 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 320 253,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 
 • zaciąganych kredytów w kwocie 3 320 253,00 zł   
§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2011 – 2025.
 
§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość  na 2011 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011–2025.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Pakość na 2011 r (168kB) pdf
Załącznik nr 1 (179kB) pdf
Załącznik nr 1a (145kB) pdf
Załącznik nr 2 (349kB) pdf
Załącznik nr 3 (135kB) pdf
Załącznik nr 4 (119kB) pdf
Załącznik nr 5 (126kB) pdf
Załącznik nr 6 (120kB) pdf
Załącznik nr 7 (104kB) pdf
Załącznik nr 8 (96kB) pdf
Załącznik nr 9 (150kB) pdf
Załącznik nr 10 (124kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011-2025 (117kB) pdf
Załącznik nr 1 (209kB) pdf
Załącznik nr 2 (158kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.UZASADNIENIE
do Zarządzenia
Burmistrza Pakości
Nr 368/10 z dnia 15 listopada 2010r.
 
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2011 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2011 - 2025 
 
   
Zgodnie z art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) do zadań burmistrza należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej. Zgodnie z art. 230 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej: regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z art. 238 ww. ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej: organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (29 listopada 2010, 14:42:20)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (29 listopada 2010, 14:56:52)
Zmieniono: publikacja projektów dokumentów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2179