Uchwała nr VIII/60/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 13 września 2007w sprawie określenia kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczonych na dofinansowanie Projektu pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 10 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Uchwała nr VIII/60/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 13 września 2007


w sprawie określenia kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczonych na dofinansowanie Projektu pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 10 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Określić zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania środków pozyskanych z Mechanizmu Finansowego EOG, przeznaczonych na dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły” na kwotę
1 000 000 zł (słownie: jedenmilionzłotych 00/100),
 
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w § 1, ustanowić w formie weksla własnego in blanco, opatrzonego klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.
 
3. Źródłem pokrycia zabezpieczenia będą dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości.
 
§ 2. Upoważnić Burmistrza Pakości do załatwienia wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z ustanowieniem zabezpieczenia.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/51/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie określenia kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczonych na dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły”.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  

Tadeusz Grupa  

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII/60/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 13 września 2007r.

w sprawie określenia kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczonych na dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”

          W związku z otrzymaną ostateczną decyzją o dofinansowaniu projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły”, trwają przygotowania do podpisania umowy finansowej. Umowa będzie dokumentem przyznającym środki  z Mechanizmu Finansowego EOG oraz określi szczegółowe warunki realizacji projektu. Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z potrzeby ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Zgodnie bowiem z zapisami umowy finansowej beneficjent wnosi, w  wybranej przez siebie formie, zabezpieczenie na okres realizacji projektu, celem dokonania przez Instytucję Pośredniczącą refundacji poniesionych kosztów realizacji Projektu.

          Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy określenie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 grudnia 2007, 08:02:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2854