Zarządzenie nr 8/2003Burmistrza Pakościz dnia 7 marca 2003w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości

Zarządzenie nr 8/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 7 marca 2003


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r., Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806):

zarządzam, co następuje:

§ 1 
Nadać Regulamin Organizacyjny Urzędowi Miejskiemu w Pakości w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości oraz na stronach internetowych Gminy Pakość.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal

Załącznik do Zarządzenia 8/2003 (119kB) pdf

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 8/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 7 marca 2003 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości.

Uzasadnieniem przyjęcia nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości jest nowa koncepcja jego organizacji i zasad funkcjonowania Podyktowana jest ona potrzebą zapewnienia sprawnego zarządzania Urzędem, przy pomocy którego burmistrz wykonuje swoje zadania.

Podstawę prawną wydania przedmiotowego Zarządzenia stanowi art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którym burmistrz nadaje w drodze zarządzenia regulamin organizacyjny urzędu.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (13 lutego 2009, 11:40:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3095