Uchwała nr XVIII/134/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 2 grudnia 2004w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203), art. 8, art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 , z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953 , Nr 203 poz.1966, oraz z 2004r. Nr 92 poz.880 i poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46 poz. 794) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r. (M.P. Nr 43 poz. 753)

Uchwała nr XVIII/134/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 2 grudnia 2004


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203), art. 8, art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 , z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953 , Nr 203 poz.1966, oraz z 2004r. Nr 92 poz.880 i poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46 poz. 794) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r. (M.P. Nr 43 poz. 753)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

  a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600 zł
  b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 800 zł
  c) powyżej 9 t a poniżej 12 ton 1.000 zł

 2. 2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton:
  - o liczbie osi – dwie 1.200 zł
  - o liczbie osi - trzy 900 zł
  b) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 18 ton:
  - o liczbie osi - dwie 1.500 zł
  - o liczbie osi – trzy 1.400 zł
  c) równej lub wyższej niż 18 ton ,a mniejszej niż 26 ton:
  - o liczbie osi - trzy 2.050 zł
  - o liczbie osi - cztery i więcej 1.900 zł
  d) równej lub wyższej niż 26 ton :
  - o liczbie osi – cztery i więcej 2.000 zł
 3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

  a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton 1.300 zł
  b) równej lub wyższej niż 15 ton , a mniejszej niż 18 ton :
  - o liczbie osi - dwie 1.500 zł
  - o liczbie osi - trzy 1.400 zł
  c) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
  - o liczbie osi - trzy 1.950 zł
  - o liczbie osi - cztery i więcej 1.900 zł
  d) równej lub wyższej niż 26 ton:
  - o liczbie osi - trzy 1.577 zł
  - o liczbie osi - cztery i więcej 2.452,80 zł
 4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1.000 zł
  b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.200 zł
  c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.400 zł
 5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
  - o liczbie osi - dwie 1.000 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
  - o liczbie osi - dwie 1.600 zł
  c) powyżej 36 ton:
  - o liczbie osi - dwie 1.800 zł
  - o liczbie osi - trzy 1.850 zł
 6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
  - o liczbie osi - dwie 1.300 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
  - o liczbie osi - dwie 1.937,76 zł
  c) powyżej 36 ton :
  - o liczbie osi - dwie 1.938 zł
  - o liczbie osi - trzy 2.548,65 zł
 7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

  - od 7 ton i poniżej 12 ton 700 zł
 8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
  - o liczbie osi - jedna 600 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton :
  - o liczbie osi - jedna 800 zł
  - o liczbie osi - dwie 950 zł
  - o liczbie osi - trzy 900 zł
  c) równej lub wyższej niż 36 ton :
  - o liczbie osi - dwie 1.300 zł
  - o liczbie osi - trzy 1.100 zł
 9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

  a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
  - o liczbie osi - jedna 700 zł
  - o liczbie osi - dwie 600 zł
  b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 28 ton :
  - o liczbie osi - jedna 800 zł
  - o liczbie osi - dwie 650 zł
  - o liczbie osi - trzy 943 zł
  c) równej lub wyższej niż 28, a mniejszej niż 36 ton:
  - o liczbie osi - dwie 1.292 zł
  - o liczbie osi - trzy 943 zł
  d) powyżej 36 ton:
  - o liczbie osi - dwie 1.700 zł
  - o liczbie osi - trzy 1.281 zł
 10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  a) mniej niż 30 miejsc 1.000 zł
  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.700 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz

*Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich :
1./ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz. Urz. WE L 368 z 17. 12. 1992r./
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999/
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. Zmiana dotyczy od 1 maja 2004r. /Dz. U. z 2004r. Nr 96 poz.959/

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 13:18:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3716