Uchwała nr XIX/140/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 28 grudnia 2004w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Pakość prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.*) oraz art.13 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603)

Uchwała nr XIX/140/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2004


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Pakość prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.*) oraz art.13 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603)


uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu przez Gminę Pakość prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego na niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonej geodezyjnie nr 3/169 o pow. 0,0153 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr 29791.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz

 

*Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203).

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XIX/140/04 Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28.12.2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Pakość prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Grupa Energetyczna ENEA S.A Oddział w Bydgoszczy wystąpiła z wnioskiem o nabycie terenu pod usytuowanie kontenerowej stacji transformatorowej.
Nieruchomość określona uchwałą, stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i wchodzi do gminnego zasobu nieruchomości, która może być zbyta w drodze przetargu, na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.).
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 15:24:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3630