Zarządzenie nr 169/05BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 18 października 2005w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania realizacji na terenie gminy Pakość rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Zarządzenie nr 169/05
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 18 października 2005


w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania realizacji na terenie gminy Pakość rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 137 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.2) w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołać Zespół ds. monitorowania realizacji na terenie gminy Pakość rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu, w następującym składzie:

  1. Rafał Nieznalski – Przewodniczący Zespołu – st. sierżant Policji - Posterunek Policji w Pakości,
  2. Marcin Wierzchowski – członek zespołu – podinspektor ds. obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim w Pakości,
  3. Joanna Zemełka – członek zespołu - podinspektor ds. rolnictwa i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości.

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  1. monitorowanie realizacji postanowień w/w rozporządzenia na terenie gminy Pakość,
  2. informowanie odpowiednich służb, zwłaszcza weterynaryjnych i sanitarno – epidemiologicznych o wszelkich naruszeniach przepisów przedmiotowego rozporządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu uchylenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal

 

____________________________
¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457.
² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (13 lutego 2009, 11:28:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3156