Zarządzenie nr 181/2016BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2016zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Zarządzenie nr 181/2016
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2016


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.1)) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r. z późn.zm, wprowadzić następujące zmiany:
 1. dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienie na kwotę 10 491,53 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. § 1 otrzymuje brzmienie:
  „§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 36 127 884,35 zł, w tym:
  1) dochody bieżące w kwocie 35 169 730,46 zł
  a) dochody własne 17 736 416,04 zł,
  b) subwencje 6 287 294,00 zł,
  c) dotacje celowe 11 146 020,42 zł, w tym:
  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 60 792,00 zł,
  2) dochody majątkowe w kwocie 958 153,89 zł
  a) dochody ze sprzedaży majątku 460 000,00 zł
  b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 26 000,00 zł,
  c) dotacje celowe na inwestycje 472 153,89 zł, w tym:
  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 344 526,00 zł”
 3. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 36 127 884,35 zł, w tym:
  1) wydatki bieżące w wysokości 34 066 593,46 zł,
  a) wydatki jednostek budżetowych 21 679 127,62 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 293 242,01 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 385 885,61 zł,
  b) dotacje na zadania bieżące 1 413 060,00 zł,
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 652 832,84 zł,
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 102 473,00 zł,
  e) obsługa długu 219 100,00 zł,
  2) wydatki majątkowe w wysokości 2 061 290,89 zł,
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 031 290,89 zł, w tym:
  na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 355 176,00 zł
  b) dotacje celowe na inwestycje 30 000,00 zł.”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r. określono w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (259kB) pdf

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 181/2016
Burmistrza Pakości
z dnia 28 grudnia 2016r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pakość na 2016r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w zakresie utrzymania dróg, gospodarki mieszkaniowej a także Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pod tytułem „Rodzina bez przemocy”.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych oraz wydatków jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016r. Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2017, 10:24:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 436