Zarządzenie nr 345/2014BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 25 lipca 2014w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2014r.

Zarządzenie nr 345/2014
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 25 lipca 2014


w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2014r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[1]) zarządzam, co następuje: 
 
§ 1.  Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2014r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik (46kB) pdf

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal
 

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379 i 911.  
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 345/2014
Burmistrza Pakości
z dnia 25 lipca 2014r.
 
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2014r. 
 
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.  
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 lipca 2014, 10:02:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1381