Uchwała nr XXI/197/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2020w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2021–2034Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378)

Uchwała nr XXI/197/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2021–2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2021–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Pakości do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnić Burmistrza Pakości do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych Konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020–2034, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Pakości: Nr XIV/124/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r., Nr XVI/151/2020 z dnia 30 czerwca 2020r., Nr XVIII/160/2020 z dnia 29 września 2020r., Nr XX/188/2020 z dnia 26 listopada 2020r. oraz Nr XXI/200/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Załączniki (841kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Michał Siembab

Uchwała Nr 3/D/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pakość (129kB) pdf
Uchwała Nr 4/Kd/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakość w latach 2021-2034 (135kB) pdf


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2021–2034.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Podstawę prawną uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia dokumentu wskazującego kierunki polityki finansowej Gminy Pakość w określonym horyzoncie czasowym, a także jest instrumentem niezbędnym w zarządzaniu finansami gminy, zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2021, 07:28:11)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (25 stycznia 2021, 12:20:54)
Zmieniono: Publikacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 173