Uchwała nr III/21/2018RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 grudnia 2018w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.; poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.; poz. 1508 i 1693), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r.; poz. 1007)

Uchwała nr III/21/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.; poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.; poz. 1508 i 1693), w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r.; poz. 1007)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r.; poz. 1508, z późn. zm.) dla celów przyznawania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r.; poz 1007).

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r. poz. 297).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
do uchwały nr III/21/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wieloletni rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r.; poz. 1007), ustanowiony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% obowiązującego kryterium, o którym mowa w art. 8 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r.; poz. 1508 z późn. zm.).
Mając na uwadze trudną sytuację dochodową oraz życiową osób i rodzin – mieszkańców Gminy Pakość, korzystających z systemu wsparcia pomocy społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych ww. programem pozwoli zapobiec rozszerzaniu się ubóstwa, umożliwi zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych.
Funkcjonujący od 2014 r. wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, od 1 stycznia 2019 r. zostaje zastąpiony wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, związku z powyższym koniecznym stało się wprowadzenie regulacji zgodnej z obowiązującymi przepisami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2019, 10:27:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 342