Uchwała nr XVIII/199/2016Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 grudnia 2016zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870)

Uchwała nr XVIII/199/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r., zmienionej uchwałą Nr XI/105/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 stycznia 2016r., uchwałą Nr XII/116/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016r., uchwałą Nr XIII/129/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 maja 2016r., uchwałą XIV/135/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r., uchwałą Nr XV/152/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r., uchwałą Nr XVI/162/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016r. oraz uchwałą Nr XVII/190/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2016r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
  a) zwiększenie o kwotę 44 734,00 zł,
  b) zmniejszenie o kwotę 209 054,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
 2. dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
  a) zwiększenie o kwotę 44 734,00 zł,
  b) zmniejszenie o kwotę 209 054,00 zł,
  c) przeniesienie na kwotę 263 820,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. § 1 otrzymuje brzmienie:
  „§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 35 963 564,35 zł, w tym:
  1) dochody bieżące w kwocie 34 994 805,46 zł;
  a) dochody własne 17 561 491,04 zł,
  b) subwencje 6 287 294,00 zł,
  c) dotacje celowe 11 146 020,42 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 60 792,00 zł,
  2) dochody majątkowe w kwocie 968 758,89 zł;
  a) dochody ze sprzedaży majątku 460 000,00 zł,
  b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 36 605,00 zł,
  c) dotacje celowe na inwestycje 472 153,89 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 344 526,00 zł,”;
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
 4. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 35 963 564,35 zł, w tym:
  1) wydatki bieżące w wysokości 33 902 273,46 zł,
  a) wydatki jednostek budżetowych 21 504 807,62 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 179 119,01 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 325 688,61 zł,
  b) dotacje na zadania bieżące 1 433 060,00 zł,
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 647 832,84 zł,
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 97 473,00 zł,
  e) obsługa długu 219 100,00 zł,
  2) wydatki majątkowe w wysokości 2 061 290,89 zł,
  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 031 290,89 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 355 176,00 zł,
  b) dotacje celowe na inwestycje 30 000,00 zł.”;
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 5. załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 6. załącznik „Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 7. załącznik „Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 8. załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
 9. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
  „§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu wynoszą 1 000 000,00 zł”;
 10. § 14 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
  „§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (1071kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.UZASADNIENIE
do uchwały XVIII/199/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
 • w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie na kwotę 120,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu dzierżawy,
 • w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 10 605,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz zmniejszenie na kwotę 40 000,00 zł w związku z niższym wykonaniem przyjętego planu,
 • w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 1 423,00 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT,
 • w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 26 170,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu podatku od działalności gospodarczej, podatku od osób prawnych: rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, a także kosztów upomnień oraz opłaty skarbowej, zmniejszenie o kwotę 145 554,00 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych od osób prawnych, podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, opłaty targowej od osób fizycznych,
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 3 894,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływów z różnych opłat, zmniejszenie na kwotę 23 500,00 zł w związku z niższym wykonaniem dochodu z tytułu wpłat za żywienie w szkołach,
 • w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 1 507,00 zł w związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń od świadczeniobiorców,
 • w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie na kwotę 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną dla Szkoły Podstawowej w Pakości,
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę 515,00 zł z otrzymaną karą umowną za opóźnienie w wykonaniu suchych ubikacji do lokali komunalnych,
wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
 • w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie na kwotę 1 910,00 zł oraz przeniesienie w ramach działu na kwotę 1 000,00 zł w związku z koniecznością przekazana 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej,
 • w dziale 600 Transport i łączność przeniesienie w ramach działu na kwotę 35 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
 • w dziale 630 Turystyka zmniejszenie na kwotę 15 000,00 zł,
 • w dziale 710 Działalność usługowa przeniesienie na kwotę 5 000,00 zł z działu 720 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z inwentaryzacjami powykonawczymi obiektów budowlanych,
 • w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie z działu 801 i 852 kwoty 18 417,00 zł oraz w ramach działu na kwotę 14 700,00 zł, celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie urzędu,
 • w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie na kwotę 9 500,00 zł,
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 42 224,00 zł, zmniejszenie o kwotę 181 554,00 zł, przeniesienie do innych działów kwoty 11 420,00 zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS oraz wynagrodzeń nauczycieli, przeniesienie w ramach działu na kwotę 170 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
 • w dziale 851 Ochrona zdrowia przeniesienie w ramach działu na kwotę 2 500,00 zł,
 • w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 390,00 zł w związku z przekazaniem do budżetu Wojewody otrzymanymi od świadczeniobiorców zwrotami nienależnie pobranych świadczeń,
 • w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie na kwotę 210,00 zł, przeniesienie w ramach działu na kwotę 803,00 zł oraz do innych działów kwoty 6 997,00 zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS,
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie na kwotę 3 000,00 zł oraz przeniesienie w ramach działu na kwotę 16 400,00 zł, w celu zabezpieczenia kosztów związanych z konserwacją oświetlenia oraz w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielowieś,
 • w związku z wprowadzonymi zmianami uaktualniono załącznik dotacje dla jednostek sektora i z poza sektora finansów publicznych, zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz zaktualizowano plan po zmianie w załączniku wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2017, 08:46:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 380